Czynności

Zakres czynności notarialnych jest ściśle uregulowany przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. Zgodnie z art. 79 w/w ustawy, notariusz:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
 5. sporządza poświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu dokonania którejkolwiek z powyższych czynności, prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową. Po weryfikacji Państwa oczekiwań dotyczących konkretnej czynności, zostanie Państwu przedstawiony wykaz niezbędnych dokumentów oraz należnych opłat i podatków.

Sporządzenie czynności notarialnej wiąże się z pobraniem przez Notariusza należnego mu wynagrodzenia, którego wysokość jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a także opłat sądowych i podatków, których notariusz jest płatnikiem, o ile obowiązek ich pobrania wynika z odpowiednich przepisów.

Szczegółowy wykaz wszelkich opłat jest sporządzany dla każdej czynności indywidualnie, zaś udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie wysokości wymienionych wyżej należności w związku z planowaną przez naszych Klientów czynnością jest bezpłatne.